Informacje

Regulamin Likwidacji Majatku Klubu

§ 1.

W oparciu o § 65 pkt.1 Statutu Polskiego Związku Skata Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 2.

1. Źródłami powstania majątku Klubu są:

a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Klubu (dochodów z własnej działalności, dochody z majątku Klubu),
d) dotacje,

2. Wysokość składek, tryb i terminy płatności określa Zarząd Klubu,
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§ 3.

Na potrzeby działalności Klub z posiadanych środków kupuje

1. Karty do Gry w Skata,
2. Materiały biurowe (listy stolikowe i zbiorcze, długopisy i inne)
3. Numerki do losowania,

§ 4.

Materiału biurowe, karty do gry, numerki do losowania ulegają zużyciu i należy je zdjąć z ewidencji i tak:

1. Listy stolikowe i zbiorcze są jednorazowe
2. Karty do gry – na jeden turniej
3. Długopisy i numerki do losowania – z chwilą zużycia

Zarząd Klubu sporządza listę zużytych materiałów i uchwałą dokonuje ich likwidacji.

§ 5.

Komisja Rewizyjna przyjmuje uchwały wraz z listą zlikwidowanych materiałów razem z Rocznym Sprawozdaniem Finansowym Klubu.

§6.

Postanowienia Końcowe

1.Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu Klubu
2. Wszelkie kwestie nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarząd Klubu,
3. Wszelkie zmiany do powyższego regulaminu muszą być podjęte odrębną Uchwałą Zarządu Klubu,

Zarząd Klubu CHEMIK Siemianowice Śl.

Siemianowice 16.11.2019