Informacje

Regulamin Komisji Rewizyjnej Klubu Skata „CHEMIK” w Siemianowicach Śl.

&1

Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją została powołana przez zebranie Członków Klubu w dniu16 listopada 2019 roku w oparciu o statut Polskiego Związku Skata paragraf 18.3

& 2

1. Komisja składa się z trzech członków wybranych z pośród członków Klubu.
2. Ze swego grona komisja wybiera Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

& 3

Do zakresu działań Komisji należy:
1. Kontrola wykonania planów gospodarczo finansowych.
2. Kontrola wykonania wniosków i uchwał zebrań Klubowych.
3. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.
4. Stawianie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

& 4

1. Komisja działa w oparciu o roczny plan pracy.
2. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach, które zwołuje Przewodniczący Komisji lub Sekretarz nie rzadziej niż raz w roku. W wyjątkowych przypadkach na życzenie 2/3 członków Klubu.
3. Wnioski i zalecenia z posiedzeń Komisja przedstawia Zarządowi, oraz wyznacza termin ich realizacji.
4. Wnioski zapadają zwyczajną większością głosów, w przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego.
5. Członkowie Komisji nie są uprawnieni do wydawania poleceń Zarządowi Klubu.

& 5

W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1. Członkowie Zarządu
2. Członkowie Klubu
3. Inne zaproszone osoby

& 6

1. W celu wykonania swoich czynności Komisja może zażądać od Zarządu stosownych wyjaśnień i materiałów, a także przeglądać dokumentację.
2. Kontrolowana dokumentacja nie może być kserowana ani wynoszona poza siedzibę klubu.

& 7

1. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Komisji.
2. Przyjęty protokół jest podpisany przez Przewodniczącego Komisji.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

& 8

Komisja składa raz na rok sprawozdanie ze swej działalności.

& 9

Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie tajemnicy Państwowej i Służbowej.

& 10

Członkowie Komisji pracują społecznie.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem powołania Komisji od 16.11.2019 roku.

Zebranie Członków Klubu