Informacje

Regulamin Zarządu Klubu Skata „CHEMIK” w Siemianowicach Śl.

& 1

Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem został wybrany przez zebranie Członków Klubu w dniu 16 listopada 2019 roku w oparciu o statut Polskiego Związku Skata paragraf 18.3

& 2

1. Zarząd składa się z trzech członków wybranych z pośród członków Klubu.
2. Ze swego grona Zarząd wybiera Prezesa, Wice Prezesa oraz Skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

& 3

Do zakresu działań Zarządu Klubu należy:
1. Prowadzenie działalności sportowej i finansowej klubu zgodnie z uchwałami
i wnioskami Zebrania Członków Klubu.
2. Przygotowanie planu rozgrywek klubowych.
3. W ramach działalności sportowej koordynowanie rozgrywek drużyn klubowych w rozgrywkach nadzorowanych przez PZSkat.
4. Zabezpieczenie Klubu w materiały i karty do gry – pozyskanie sponsorów.
5. Prowadzenie Turniejów przyznanych Klubowi przez Zarząd PZSkat
6. Dbanie o dobry wizerunek Klubu w Mieście jak i w rozgrywkach organizowanych przez Zarząd PZSkat w kraju jak i za granicą.
7. Dbanie o powierzone Zarządowi mienie Klubu.
8. Poddawanie się kontroli Komisji Rewizyjnej zgodnie z ustalonym planem precy Komisji.
9. W miarę możliwości wykonywać wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
10. Zwoływanie zebrań Zwyczajnych jak i Nadzwyczajnych członków Klubu, a także zebrań Sprawozdawczo Wyborczych.

& 4

1. Zarząd działa w oparciu o roczny plan pracy.
2. Zarząd wykonuje swoje czynności na posiedzeniach, które zwołuje Prezes lub Wice Prezes nie rzadziej niż raz w roku. W wyjątkowych przypadkach na życzenie 2/3 członków Zarządu.
3. Zarząd Wykonuje swoje czynności także na turniejach prowadzonych przez klub, jak i na szczeblu centralnym.
4. Wnioski na zebraniach Zarządu zapadają zwyczajną większością głosów, w przypadku równowagi decyduje głos Prezesa.
5. Członkowie Zarządu są uprawnieni do wydawania poleceń Członkom jak i sympatykom Klubu uczestniczących w działalności Klubowej.

& 5

W pracach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej
2. Członkowie Klubu
3. Inne zaproszone osoby

& 6

1. W celu wykonania swoich czynności Zarząd może zażądać pomocy od członków Klubu

2. Dokumentacja Klubowa nie może być kserowana ani wynoszona poza siedzibę klubu.

                                                                                                                    & 7

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Zarządu lub najbliższym spotkaniu Klubowym.
2. Przyjęty protokół jest podpisany przez Prezesa Klubu.
3. Protokoły przechowuje Zarząd.

& 8

Zarząd składa raz na rok sprawozdanie ze swej działalności przed Zebraniem Członków Klubu.

& 9

Członkowie Zarządu zobowiązani są do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie tajemnicy Państwowej i Służbowej.

& 10

Członkowie Zarządu pracują społecznie.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia - 16.11.2019 roku.

                                                                                                                                                  Zebranie Członków Klubu