Informacje

Regulamin Komisji Dyscyplinarnej

Komisja Dyscyplinarna KS CHEMIK Siemianowice Śl.

 

      1.   Komisja Dyscyplinarna Klubu - w skrócie KD – powoływana jest przez Zarząd Klubu.

      2.   Nadzór nad KD sprawuje Wiceprezes ds. Sportowych.

      3.   Komisja składa się z 3 członków, którzy wybierają Przewodniczącego.

      4.   Komisja Dyscyplinarna weryfikuje wszystkie zawody nadzorowanych przez Klub w oparciu o statut,

             przepisy i regulaminy obowiązujące w danym sezonie.

       5.   Zawody wymienione w punkcie 4 to:

              a.   Rozgrywki Klubowe

              b.   Grand Prix Siemianowic Śl.

              c.   Indywidualne Mistrzostwa Siemianowic Śl.,

              d.  Turnieje specjalne i okazjonalne organizowane przez Klub,

        6.   Komisji podlega rozstrzyganie spraw i wykroczeń członków Klubu mających miejsce w trakcie turniejów skata

               i innych imprez (spotkań, zebrań, zgrupowań itp.) nadzorowanych przez Klub,

         7.   Komisja wspólnie z pionem finansowym weryfikuje uprawnienia do gry poszczególnych Zawodników i drużyn.

         8.   Komisja w oparciu o protokoły z zawodów weryfikuje wyniki zgodnie z obowiązującymi regulaminami rozgrywek.

          9.  Przyjmuje i rozpatruje protesty złożone przez uczestników rozgrywek.

        10. Protest winien być osobiście doręczony do KD lub na ręce członka Zarządu Klubu za pokwitowaniem w terminie

               do 15 dni po zakończonych zawodach lub listem poleconym na adres Klubu w terminie do 15 dni po zakończonych     

               zawodach, których on dotyczy (decyduje data stempla pocztowego).

         11. Wszystkie protesty muszą być rozpatrywane przez KD w ciągu 15 dni od daty wpływu.

         12. Jeżeli rozpatrzenie protestu i wydania decyzji wymaga przeprowadzenia dochodzenia lub przesłuchania stron

                to termin rozpatrzenia protestu przez KD nie powinien przekroczyć 30 dni.

 13. W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy nie może przekroczyć 90 dni

 14.Ustala się następujące kary zasadnicze:

a)    Upomnienie,

b)    Nagana,

c)    Dyskwalifikacja zawodnicza,

                d)    Zawieszenie w prawach członka

          15. Odwołania od decyzji KD w terminie 15 dni od daty otrzymania decyzji składa się do:

                  a. Komisji Dyscyplinarnej Okręgu – w sprawie zawieszenia lub wykluczenia,

                  b. Pionu Sportowego Okręgu – w sprawie zweryfikowanego wyniku,

                  c. Sądu Skatowego – w sprawie przepisów gry.

          16. Decyzje Komisji Dyscyplinarnej Okręgu, Pionu Sportowego oraz Sądu Skatowego są ostateczne.

          17. KD swoje komunikaty i werdykty doręcza zawodnikowi osobiście oraz wywiesza na Tablicy Ogłoszeń.

          18. Komisja Dyscyplinarna prowadzi ewidencję nałożonych kar dyscyplinarnych.

Interpretacja Regulaminu w punktach spornych należy do Zarządu Klubu.

Wszystkie zmiany do powyższego regulaminu muszą być podjęte odrębną uchwałą Zarządu Klubu.

 

                                                                                                  Siemianowice 16.11.2019